Babul Hawaij (A.S) Haider (A.S) Da Lal Aye

Date : 4th of November 2015 12:04:07 PM

Babul Hawaij (A.S) Haider (A.S) Da Lal Aye Babul Hawaij (A.S) Haider (A.S) Da Lal Aye Matami Tanzeem AliunWaliAllah (Kuwait) (Part 2 20th Muharram 1437 / 2015 - Kuwait) Poet: Asif Johar Composer: Ustad Akbar Abbas Shia Multimedia Team: www.facebook.com/Shia.Multimedia.Team

Babul Hawaij (A.S) Haider (A.S) Da Lal Aye Comments