Sangat Pursa Shehzada Ali Akbar (A.S) - Baba Teray Baaj Sakina (S.A)

Date : 7th of March 2017 01:20:57 PM

Sangat Pursa Shehzada Ali Akbar (A.S) - Baba Teray Baaj Sakina (S.A) Sangat Pursa Shehzada Ali Akbar (A.S) - Baba Teray Baaj Sakina (S.A) (13 Safar 1438 / 2016 - Zafar Colony, Samnabad, Lahore) Shia Multimedia Team - SMT www.facebook.com/Shia.Multimedia.Team

Sangat Pursa Shehzada Ali Akbar (A.S) - Baba Teray Baaj Sakina (S.A) Comments