Mullana Muhammad Ali Naqvi

Majlis-e-ashrah imam bargah markazi malir karachi 2008

Majlis-e-Ashrah Imam Bargah Markazi Malir Karachi 2008