Salam | Safdar Kaleem | 21st November 2019 - Imam Bargah Shah-e-Najaf - Martan Road - Karachi

114 Views - Uploaded Mar 03, 2020

AL-QAYIM.TV
30020 subscribers