Holy Quran (With Urdu Translation)

Holy Quran (With Urdu Translation)

Year : 2000 , First File Duration : 1:13:27 , Hits : 17185, Type : Audio, Language : Arabic - Urdu , Files : 136 tracks
Speaker : Mix Speakers , Category : Holy Quran

Holy Quran (With Urdu Translation) Tracks :

name Type Duration Download
Surah 002 - Al Baqrah A Audio 3178 Download
Surah 001 - Al Fatiha Audio 1669 Download
Surah 002 - Al Baqrah B Audio 1235 Download
Surah 002 - Al Baqrah C Audio 957 Download
Surah 003 - Aal Imran A Audio 896 Download
Surah 003 - Aal Imran B Audio 865 Download
Surah 004 - Al Nisa A Audio 827 Download
Surah 004 - Al Nisa B Audio 904 Download
Surah 004 - Al Nisa C Audio 745 Download
Surah 005 - Al Maidah A Audio 874 Download
Surah 005 - Al Maidah B Audio 816 Download
Surah 006 - Al Anaam A Audio 757 Download
Surah 006 - Al Anaam B Audio 764 Download
Surah 007 - Al Araaf A Audio 838 Download
Surah 007 - Al Araaf B Audio 736 Download
Surah 008 - Al Anfal A Audio 705 Download
Surah 008 - Al Anfal B Audio 662 Download
Surah 009 - Al Tawbah A Audio 777 Download
Surah 009 - Al Tawbah B Audio 755 Download
Surah 010 - Yunus Audio 749 Download
Surah 011 - Hud A Audio 646 Download
Surah 011 - Hud B Audio 637 Download
Surah 012 - Yusuf A Audio 679 Download
Surah 012 - Yusuf B Audio 802 Download
Surah 013 - Al Raad Audio 689 Download
Surah 014 - Ibrahim Audio 723 Download
Surah 015 - Al Hijr Audio 608 Download
Surah 016 - Al Nahl Audio 751 Download
Surah 017 - Al Isra Audio 698 Download
Surah 018 - Al Kahf A Audio 736 Download
Surah 018 - Al Kahf B Audio 615 Download
Surah 019 - Maryam Audio 898 Download
Surah 020 - Taha Audio 690 Download
Surah 021 - Al Anbiya Audio 851 Download
Surah 022 - Al Hajj Audio 631 Download
Surah 023 - Al Muminun Audio 683 Download
Surah 024 - Al Nur Audio 764 Download
Surah 025 - Al Furqan A Audio 587 Download
Surah 025 - Al Furqan B Audio 764 Download
Surah 026 - Al Shuara Audio 675 Download
Surah 027 - Al Naml A Audio 664 Download
Surah 027 - Al Naml B Audio 647 Download
Surah 028 - Al Qasas Audio 654 Download
Surah 029 - Al Ankabut A Audio 741 Download
Surah 029 - Al Ankabut B Audio 685 Download
Surah 030 - Al Rum Audio 652 Download
Surah 031 - Luqman Audio 664 Download
Surah 032 - Al Sajdah Audio 691 Download
Surah 033 - Al Ahzab A Audio 817 Download
Surah 033 - Al Ahzab B Audio 647 Download
Surah 034 - Saba Audio 657 Download
Surah 035 - Fatir Audio 646 Download
Surah 036 - YaSin A Audio 947 Download
Surah 036 - YaSin B Audio 868 Download
Surah 037 - Al Saffat Audio 637 Download
Surah 038 - Saad Audio 745 Download
Surah 039 - Al Zumar A Audio 657 Download
Surah 039 - Al Zumar B Audio 585 Download
Surah 040 - Ghafir Audio 595 Download
Surah 041 - Fussilat A Audio 623 Download
Surah 041 - Fussilat B Audio 560 Download
Surah 042 - Al Shura Audio 623 Download
Surah 043 - Al Zukhruf Audio 630 Download
Surah 044 - Al Dukhan Audio 685 Download
Surah 045 - Al Jasiya Audio 613 Download
Surah 046 - Al Ahkaf Audio 654 Download
Surah 047 - Muhammad Audio 682 Download
Surah 048 - Al Fath Audio 619 Download
Surah 049 - Al Hujurat Audio 585 Download
Surah 050 - Qaf Audio 704 Download
Surah 051 - Al Zariat A Audio 576 Download
Surah 051 - Al Zariat B Audio 637 Download
Surah 052 - Al Tur Audio 595 Download
Surah 053 - An Najm Audio 758 Download
Surah 054 - Al Qamar Audio 653 Download
Surah 055 - Al Rahman Audio 899 Download
Surah 056 - Al Waqiah Audio 810 Download
Surah 057 - Al Hadid Audio 648 Download
Surah 058 - Al Mujadilah Audio 689 Download
Surah 059 - Al Hashr Audio 706 Download
Surah 060 - Al Mumtahinah Audio 607 Download
Surah 061 - Al Saff Audio 599 Download
Surah 062 - Al Jumuah Audio 563 Download
Surah 063 - Al Munafiqun Audio 631 Download
Surah 064 - Al Taghabun Audio 635 Download
Surah 065 - Al Talaq Audio 623 Download
Surah 066 - Al Tahrim Audio 526 Download
Surah 067 - Al Mulk Audio 642 Download
Surah 068 - Al Qalam Audio 633 Download
Surah 069 - Al Haqqah Audio 610 Download
Surah 070 - Al Maarij Audio 648 Download
Surah 071 - Nuh Audio 598 Download
Surah 072 - Al Jinn Audio 609 Download
Surah 073 - Al Muzzammil Audio 635 Download
Surah 074 - Al Muddathir Audio 588 Download
Surah 075 - Al Qiyamah Audio 595 Download
Surah 076 - Al Insan Audio 657 Download
Surah 077 - Al Mursalat Audio 640 Download
Surah 078 - Al Naba Audio 736 Download
Surah 079 - Al Naziat Audio 644 Download
Surah 080 - Abasa Audio 680 Download
Surah 080 - Abasa Audio 0 Download
Surah 081 - Al Takwir Audio 669 Download
Surah 082 - Al Infitar Audio 568 Download
Surah 083 - Al Mutaffifin Audio 625 Download
Surah 084 - Al Inshiqaq Audio 849 Download
Surah 085 - Al Buruj Audio 1074 Download
Surah 086 - Al Tariq Audio 641 Download
Surah 087 - Al Aala Audio 611 Download
Surah 088 - Al Ghashiyah Audio 627 Download
Surah 089 - Al Fajr Audio 598 Download
Surah 090 - Al Balad Audio 603 Download
Surah 091 - Al Shams Audio 664 Download
Surah 092 - Al Layl Audio 630 Download
Surah 093 - Al Duha Audio 571 Download
Surah 094 - Al Sharh Audio 631 Download
Surah 095 - Al Tin Audio 600 Download
Surah 096 - Al Alaq Audio 600 Download
Surah 097 - Al Qadr Audio 700 Download
Surah 098 - Al Bayinah Audio 575 Download
Surah 099 - Al Zalzalah Audio 612 Download
Surah 100 - Al Aadiyat Audio 594 Download
Surah 101 - Al Qariah Audio 593 Download
Surah 102 - Al Takasur Audio 821 Download
Surah 103 - Al Asr Audio 609 Download
Surah 104 - Al Humazah Audio 696 Download
Surah 105 - Al Fil Audio 666 Download
Surah 106 - Quraysh Audio 673 Download
Surah 107 - Al Maun Audio 631 Download
Surah 108 - Al Kawsar Audio 678 Download
Surah 109 - Al Kafirun Audio 622 Download
Surah 110 - Al Nasr Audio 605 Download
Surah 111 - Al Masad Audio 673 Download
Surah 112 - Al Ikhlas Audio 676 Download
Surah 113 - Al Falaq Audio 677 Download
Surah 114 - Al Nas Audio 759 Download
  • @ | Salamun aleykum, translation ahle tashai Ka hai ya deegar,tilawat aur tarjuma Mai ye sun chuka Hu deegar Ka laga mujhe aur Surah Fatiha ki tilawat ke ikhtem par ameen tashai Nahi kehte,please reply .

    on Friday 21st of February 2020
  • @ | Is this translate by shia translator???

    on Monday 30th of December 2019