Holy Quran (With Urdu Translation)

Holy Quran (With Urdu Translation)

Year : 2000 , First File Duration : 1:13:27 , Hits : 30041, Type : Audio, Language : Arabic - Urdu , Files : 136 tracks
Speaker : Mix Speakers , Category : Holy Quran

Holy Quran (With Urdu Translation) Tracks :

name Type Duration Download
Surah 002 - Al Baqrah A Audio 4481 Download
Surah 001 - Al Fatiha Audio 2453 Download
Surah 002 - Al Baqrah B Audio 1527 Download
Surah 002 - Al Baqrah C Audio 1126 Download
Surah 003 - Aal Imran A Audio 1216 Download
Surah 003 - Aal Imran B Audio 1036 Download
Surah 004 - Al Nisa A Audio 1101 Download
Surah 004 - Al Nisa B Audio 1111 Download
Surah 004 - Al Nisa C Audio 924 Download
Surah 005 - Al Maidah A Audio 1245 Download
Surah 005 - Al Maidah B Audio 991 Download
Surah 006 - Al Anaam A Audio 942 Download
Surah 006 - Al Anaam B Audio 975 Download
Surah 007 - Al Araaf A Audio 1032 Download
Surah 007 - Al Araaf B Audio 938 Download
Surah 008 - Al Anfal A Audio 889 Download
Surah 008 - Al Anfal B Audio 835 Download
Surah 009 - Al Tawbah A Audio 955 Download
Surah 009 - Al Tawbah B Audio 966 Download
Surah 010 - Yunus Audio 952 Download
Surah 011 - Hud A Audio 838 Download
Surah 011 - Hud B Audio 810 Download
Surah 012 - Yusuf A Audio 859 Download
Surah 012 - Yusuf B Audio 961 Download
Surah 013 - Al Raad Audio 899 Download
Surah 014 - Ibrahim Audio 877 Download
Surah 015 - Al Hijr Audio 766 Download
Surah 016 - Al Nahl Audio 922 Download
Surah 017 - Al Isra Audio 854 Download
Surah 018 - Al Kahf A Audio 921 Download
Surah 018 - Al Kahf B Audio 814 Download
Surah 019 - Maryam Audio 1062 Download
Surah 020 - Taha Audio 894 Download
Surah 021 - Al Anbiya Audio 1033 Download
Surah 022 - Al Hajj Audio 787 Download
Surah 023 - Al Muminun Audio 924 Download
Surah 024 - Al Nur Audio 975 Download
Surah 025 - Al Furqan A Audio 736 Download
Surah 025 - Al Furqan B Audio 964 Download
Surah 026 - Al Shuara Audio 845 Download
Surah 027 - Al Naml A Audio 836 Download
Surah 027 - Al Naml B Audio 787 Download
Surah 028 - Al Qasas Audio 787 Download
Surah 029 - Al Ankabut A Audio 984 Download
Surah 029 - Al Ankabut B Audio 858 Download
Surah 030 - Al Rum Audio 842 Download
Surah 031 - Luqman Audio 817 Download
Surah 032 - Al Sajdah Audio 865 Download
Surah 033 - Al Ahzab A Audio 975 Download
Surah 033 - Al Ahzab B Audio 789 Download
Surah 034 - Saba Audio 797 Download
Surah 035 - Fatir Audio 784 Download
Surah 036 - YaSin A Audio 1193 Download
Surah 036 - YaSin B Audio 1068 Download
Surah 037 - Al Saffat Audio 786 Download
Surah 038 - Saad Audio 891 Download
Surah 039 - Al Zumar A Audio 809 Download
Surah 039 - Al Zumar B Audio 726 Download
Surah 040 - Ghafir Audio 726 Download
Surah 041 - Fussilat A Audio 764 Download
Surah 041 - Fussilat B Audio 682 Download
Surah 042 - Al Shura Audio 746 Download
Surah 043 - Al Zukhruf Audio 778 Download
Surah 044 - Al Dukhan Audio 829 Download
Surah 045 - Al Jasiya Audio 781 Download
Surah 046 - Al Ahkaf Audio 811 Download
Surah 047 - Muhammad Audio 822 Download
Surah 048 - Al Fath Audio 787 Download
Surah 049 - Al Hujurat Audio 717 Download
Surah 050 - Qaf Audio 839 Download
Surah 051 - Al Zariat A Audio 721 Download
Surah 051 - Al Zariat B Audio 789 Download
Surah 052 - Al Tur Audio 731 Download
Surah 053 - An Najm Audio 907 Download
Surah 054 - Al Qamar Audio 826 Download
Surah 055 - Al Rahman Audio 1132 Download
Surah 056 - Al Waqiah Audio 1006 Download
Surah 057 - Al Hadid Audio 805 Download
Surah 058 - Al Mujadilah Audio 848 Download
Surah 059 - Al Hashr Audio 841 Download
Surah 060 - Al Mumtahinah Audio 832 Download
Surah 061 - Al Saff Audio 733 Download
Surah 062 - Al Jumuah Audio 712 Download
Surah 063 - Al Munafiqun Audio 778 Download
Surah 064 - Al Taghabun Audio 787 Download
Surah 065 - Al Talaq Audio 766 Download
Surah 066 - Al Tahrim Audio 675 Download
Surah 067 - Al Mulk Audio 798 Download
Surah 068 - Al Qalam Audio 778 Download
Surah 069 - Al Haqqah Audio 764 Download
Surah 070 - Al Maarij Audio 807 Download
Surah 071 - Nuh Audio 761 Download
Surah 072 - Al Jinn Audio 779 Download
Surah 073 - Al Muzzammil Audio 800 Download
Surah 074 - Al Muddathir Audio 714 Download
Surah 075 - Al Qiyamah Audio 747 Download
Surah 076 - Al Insan Audio 794 Download
Surah 077 - Al Mursalat Audio 772 Download
Surah 078 - Al Naba Audio 929 Download
Surah 079 - Al Naziat Audio 801 Download
Surah 080 - Abasa Audio 879 Download
Surah 080 - Abasa Audio 0 Download
Surah 081 - Al Takwir Audio 787 Download
Surah 082 - Al Infitar Audio 746 Download
Surah 083 - Al Mutaffifin Audio 757 Download
Surah 084 - Al Inshiqaq Audio 977 Download
Surah 085 - Al Buruj Audio 1206 Download
Surah 086 - Al Tariq Audio 786 Download
Surah 087 - Al Aala Audio 758 Download
Surah 088 - Al Ghashiyah Audio 759 Download
Surah 089 - Al Fajr Audio 774 Download
Surah 090 - Al Balad Audio 758 Download
Surah 091 - Al Shams Audio 866 Download
Surah 092 - Al Layl Audio 826 Download
Surah 093 - Al Duha Audio 710 Download
Surah 094 - Al Sharh Audio 769 Download
Surah 095 - Al Tin Audio 752 Download
Surah 096 - Al Alaq Audio 755 Download
Surah 097 - Al Qadr Audio 846 Download
Surah 098 - Al Bayinah Audio 736 Download
Surah 099 - Al Zalzalah Audio 784 Download
Surah 100 - Al Aadiyat Audio 754 Download
Surah 101 - Al Qariah Audio 773 Download
Surah 102 - Al Takasur Audio 1014 Download
Surah 103 - Al Asr Audio 769 Download
Surah 104 - Al Humazah Audio 857 Download
Surah 105 - Al Fil Audio 811 Download
Surah 106 - Quraysh Audio 799 Download
Surah 107 - Al Maun Audio 770 Download
Surah 108 - Al Kawsar Audio 868 Download
Surah 109 - Al Kafirun Audio 768 Download
Surah 110 - Al Nasr Audio 785 Download
Surah 111 - Al Masad Audio 816 Download
Surah 112 - Al Ikhlas Audio 852 Download
Surah 113 - Al Falaq Audio 893 Download
Surah 114 - Al Nas Audio 987 Download
 • Rizwan Haider

  @Rizwan Haider | Yh Na shia ka qirat ha na Tarjama

  on Sunday 22nd of November 2020
 • Muhammad Ali

  @Muhammad Ali | SHIA KI TOH YEH TARJUME NHEIN HAIN

  on Tuesday 20th of October 2020
 • @ | Salamun aleykum, translation ahle tashai Ka hai ya deegar,tilawat aur tarjuma Mai ye sun chuka Hu deegar Ka laga mujhe aur Surah Fatiha ki tilawat ke ikhtem par ameen tashai Nahi kehte,please reply .

  on Friday 21st of February 2020
 • @ | Is this translate by shia translator???

  on Monday 30th of December 2019