Holy Quran (With Urdu Translation)

Holy Quran (With Urdu Translation)

Year : 2000 , First File Duration : 1:13:27 , Hits : 33526, Type : Audio, Language : Arabic - Urdu , Files : 136 tracks
Speaker : Mix Speakers , Category : Holy Quran

Holy Quran (With Urdu Translation) Tracks :

name Type Duration Download
Surah 002 - Al Baqrah A Audio 4733 Download
Surah 001 - Al Fatiha Audio 2605 Download
Surah 002 - Al Baqrah B Audio 1622 Download
Surah 002 - Al Baqrah C Audio 1192 Download
Surah 003 - Aal Imran A Audio 1293 Download
Surah 003 - Aal Imran B Audio 1114 Download
Surah 004 - Al Nisa A Audio 1161 Download
Surah 004 - Al Nisa B Audio 1169 Download
Surah 004 - Al Nisa C Audio 1000 Download
Surah 005 - Al Maidah A Audio 1324 Download
Surah 005 - Al Maidah B Audio 1072 Download
Surah 006 - Al Anaam A Audio 1006 Download
Surah 006 - Al Anaam B Audio 1032 Download
Surah 007 - Al Araaf A Audio 1083 Download
Surah 007 - Al Araaf B Audio 991 Download
Surah 008 - Al Anfal A Audio 965 Download
Surah 008 - Al Anfal B Audio 900 Download
Surah 009 - Al Tawbah A Audio 1014 Download
Surah 009 - Al Tawbah B Audio 1031 Download
Surah 010 - Yunus Audio 1003 Download
Surah 011 - Hud A Audio 893 Download
Surah 011 - Hud B Audio 868 Download
Surah 012 - Yusuf A Audio 927 Download
Surah 012 - Yusuf B Audio 1017 Download
Surah 013 - Al Raad Audio 970 Download
Surah 014 - Ibrahim Audio 937 Download
Surah 015 - Al Hijr Audio 819 Download
Surah 016 - Al Nahl Audio 978 Download
Surah 017 - Al Isra Audio 901 Download
Surah 018 - Al Kahf A Audio 971 Download
Surah 018 - Al Kahf B Audio 866 Download
Surah 019 - Maryam Audio 1115 Download
Surah 020 - Taha Audio 951 Download
Surah 021 - Al Anbiya Audio 1082 Download
Surah 022 - Al Hajj Audio 841 Download
Surah 023 - Al Muminun Audio 990 Download
Surah 024 - Al Nur Audio 1047 Download
Surah 025 - Al Furqan A Audio 792 Download
Surah 025 - Al Furqan B Audio 1012 Download
Surah 026 - Al Shuara Audio 906 Download
Surah 027 - Al Naml A Audio 893 Download
Surah 027 - Al Naml B Audio 829 Download
Surah 028 - Al Qasas Audio 835 Download
Surah 029 - Al Ankabut A Audio 1064 Download
Surah 029 - Al Ankabut B Audio 906 Download
Surah 030 - Al Rum Audio 892 Download
Surah 031 - Luqman Audio 860 Download
Surah 032 - Al Sajdah Audio 910 Download
Surah 033 - Al Ahzab A Audio 1027 Download
Surah 033 - Al Ahzab B Audio 868 Download
Surah 034 - Saba Audio 845 Download
Surah 035 - Fatir Audio 827 Download
Surah 036 - YaSin A Audio 1258 Download
Surah 036 - YaSin B Audio 1122 Download
Surah 037 - Al Saffat Audio 839 Download
Surah 038 - Saad Audio 933 Download
Surah 039 - Al Zumar A Audio 854 Download
Surah 039 - Al Zumar B Audio 772 Download
Surah 040 - Ghafir Audio 774 Download
Surah 041 - Fussilat A Audio 815 Download
Surah 041 - Fussilat B Audio 724 Download
Surah 042 - Al Shura Audio 796 Download
Surah 043 - Al Zukhruf Audio 831 Download
Surah 044 - Al Dukhan Audio 875 Download
Surah 045 - Al Jasiya Audio 827 Download
Surah 046 - Al Ahkaf Audio 860 Download
Surah 047 - Muhammad Audio 868 Download
Surah 048 - Al Fath Audio 840 Download
Surah 049 - Al Hujurat Audio 762 Download
Surah 050 - Qaf Audio 884 Download
Surah 051 - Al Zariat A Audio 766 Download
Surah 051 - Al Zariat B Audio 840 Download
Surah 052 - Al Tur Audio 776 Download
Surah 053 - An Najm Audio 962 Download
Surah 054 - Al Qamar Audio 892 Download
Surah 055 - Al Rahman Audio 1196 Download
Surah 056 - Al Waqiah Audio 1081 Download
Surah 057 - Al Hadid Audio 854 Download
Surah 058 - Al Mujadilah Audio 902 Download
Surah 059 - Al Hashr Audio 883 Download
Surah 060 - Al Mumtahinah Audio 877 Download
Surah 061 - Al Saff Audio 781 Download
Surah 062 - Al Jumuah Audio 757 Download
Surah 063 - Al Munafiqun Audio 826 Download
Surah 064 - Al Taghabun Audio 842 Download
Surah 065 - Al Talaq Audio 814 Download
Surah 066 - Al Tahrim Audio 725 Download
Surah 067 - Al Mulk Audio 843 Download
Surah 068 - Al Qalam Audio 840 Download
Surah 069 - Al Haqqah Audio 810 Download
Surah 070 - Al Maarij Audio 858 Download
Surah 071 - Nuh Audio 807 Download
Surah 072 - Al Jinn Audio 830 Download
Surah 073 - Al Muzzammil Audio 850 Download
Surah 074 - Al Muddathir Audio 758 Download
Surah 075 - Al Qiyamah Audio 794 Download
Surah 076 - Al Insan Audio 840 Download
Surah 077 - Al Mursalat Audio 812 Download
Surah 078 - Al Naba Audio 994 Download
Surah 079 - Al Naziat Audio 847 Download
Surah 080 - Abasa Audio 955 Download
Surah 080 - Abasa Audio 0 Download
Surah 081 - Al Takwir Audio 829 Download
Surah 082 - Al Infitar Audio 800 Download
Surah 083 - Al Mutaffifin Audio 800 Download
Surah 084 - Al Inshiqaq Audio 1017 Download
Surah 085 - Al Buruj Audio 1247 Download
Surah 086 - Al Tariq Audio 829 Download
Surah 087 - Al Aala Audio 803 Download
Surah 088 - Al Ghashiyah Audio 799 Download
Surah 089 - Al Fajr Audio 834 Download
Surah 090 - Al Balad Audio 804 Download
Surah 091 - Al Shams Audio 927 Download
Surah 092 - Al Layl Audio 874 Download
Surah 093 - Al Duha Audio 769 Download
Surah 094 - Al Sharh Audio 812 Download
Surah 095 - Al Tin Audio 802 Download
Surah 096 - Al Alaq Audio 804 Download
Surah 097 - Al Qadr Audio 897 Download
Surah 098 - Al Bayinah Audio 778 Download
Surah 099 - Al Zalzalah Audio 838 Download
Surah 100 - Al Aadiyat Audio 800 Download
Surah 101 - Al Qariah Audio 818 Download
Surah 102 - Al Takasur Audio 1099 Download
Surah 103 - Al Asr Audio 812 Download
Surah 104 - Al Humazah Audio 909 Download
Surah 105 - Al Fil Audio 858 Download
Surah 106 - Quraysh Audio 842 Download
Surah 107 - Al Maun Audio 813 Download
Surah 108 - Al Kawsar Audio 924 Download
Surah 109 - Al Kafirun Audio 816 Download
Surah 110 - Al Nasr Audio 838 Download
Surah 111 - Al Masad Audio 863 Download
Surah 112 - Al Ikhlas Audio 904 Download
Surah 113 - Al Falaq Audio 966 Download
Surah 114 - Al Nas Audio 1045 Download
 • Rizwan Haider

  @Rizwan Haider | Yh Na shia ka qirat ha na Tarjama

  on Sunday 22nd of November 2020
 • Muhammad Ali

  @Muhammad Ali | SHIA KI TOH YEH TARJUME NHEIN HAIN

  on Tuesday 20th of October 2020
 • @ | Salamun aleykum, translation ahle tashai Ka hai ya deegar,tilawat aur tarjuma Mai ye sun chuka Hu deegar Ka laga mujhe aur Surah Fatiha ki tilawat ke ikhtem par ameen tashai Nahi kehte,please reply .

  on Friday 21st of February 2020
 • @ | Is this translate by shia translator???

  on Monday 30th of December 2019