Holy Quran (With Urdu Translation)

Holy Quran (With Urdu Translation)

Year : 2000 , First File Duration : 1:13:27 , Hits : 36370, Type : Audio, Language : Arabic - Urdu , Files : 136 tracks
Speaker : Mix Speakers , Category : Holy Quran

Holy Quran (With Urdu Translation) Tracks :

name Type Duration Download
Surah 002 - Al Baqrah A Audio 4991 Download
Surah 001 - Al Fatiha Audio 2790 Download
Surah 002 - Al Baqrah B Audio 1704 Download
Surah 002 - Al Baqrah C Audio 1281 Download
Surah 003 - Aal Imran A Audio 1370 Download
Surah 003 - Aal Imran B Audio 1196 Download
Surah 004 - Al Nisa A Audio 1234 Download
Surah 004 - Al Nisa B Audio 1221 Download
Surah 004 - Al Nisa C Audio 1047 Download
Surah 005 - Al Maidah A Audio 1428 Download
Surah 005 - Al Maidah B Audio 1160 Download
Surah 006 - Al Anaam A Audio 1084 Download
Surah 006 - Al Anaam B Audio 1084 Download
Surah 007 - Al Araaf A Audio 1152 Download
Surah 007 - Al Araaf B Audio 1048 Download
Surah 008 - Al Anfal A Audio 1033 Download
Surah 008 - Al Anfal B Audio 949 Download
Surah 009 - Al Tawbah A Audio 1087 Download
Surah 009 - Al Tawbah B Audio 1090 Download
Surah 010 - Yunus Audio 1056 Download
Surah 011 - Hud A Audio 949 Download
Surah 011 - Hud B Audio 943 Download
Surah 012 - Yusuf A Audio 982 Download
Surah 012 - Yusuf B Audio 1070 Download
Surah 013 - Al Raad Audio 1045 Download
Surah 014 - Ibrahim Audio 987 Download
Surah 015 - Al Hijr Audio 890 Download
Surah 016 - Al Nahl Audio 1028 Download
Surah 017 - Al Isra Audio 964 Download
Surah 018 - Al Kahf A Audio 1026 Download
Surah 018 - Al Kahf B Audio 928 Download
Surah 019 - Maryam Audio 1185 Download
Surah 020 - Taha Audio 1007 Download
Surah 021 - Al Anbiya Audio 1135 Download
Surah 022 - Al Hajj Audio 901 Download
Surah 023 - Al Muminun Audio 1042 Download
Surah 024 - Al Nur Audio 1121 Download
Surah 025 - Al Furqan A Audio 842 Download
Surah 025 - Al Furqan B Audio 1066 Download
Surah 026 - Al Shuara Audio 953 Download
Surah 027 - Al Naml A Audio 941 Download
Surah 027 - Al Naml B Audio 887 Download
Surah 028 - Al Qasas Audio 903 Download
Surah 029 - Al Ankabut A Audio 1144 Download
Surah 029 - Al Ankabut B Audio 952 Download
Surah 030 - Al Rum Audio 948 Download
Surah 031 - Luqman Audio 907 Download
Surah 032 - Al Sajdah Audio 977 Download
Surah 033 - Al Ahzab A Audio 1084 Download
Surah 033 - Al Ahzab B Audio 951 Download
Surah 034 - Saba Audio 904 Download
Surah 035 - Fatir Audio 874 Download
Surah 036 - YaSin A Audio 1307 Download
Surah 036 - YaSin B Audio 1178 Download
Surah 037 - Al Saffat Audio 888 Download
Surah 038 - Saad Audio 984 Download
Surah 039 - Al Zumar A Audio 926 Download
Surah 039 - Al Zumar B Audio 823 Download
Surah 040 - Ghafir Audio 816 Download
Surah 041 - Fussilat A Audio 864 Download
Surah 041 - Fussilat B Audio 765 Download
Surah 042 - Al Shura Audio 855 Download
Surah 043 - Al Zukhruf Audio 877 Download
Surah 044 - Al Dukhan Audio 927 Download
Surah 045 - Al Jasiya Audio 878 Download
Surah 046 - Al Ahkaf Audio 920 Download
Surah 047 - Muhammad Audio 911 Download
Surah 048 - Al Fath Audio 890 Download
Surah 049 - Al Hujurat Audio 805 Download
Surah 050 - Qaf Audio 927 Download
Surah 051 - Al Zariat A Audio 814 Download
Surah 051 - Al Zariat B Audio 892 Download
Surah 052 - Al Tur Audio 823 Download
Surah 053 - An Najm Audio 1021 Download
Surah 054 - Al Qamar Audio 942 Download
Surah 055 - Al Rahman Audio 1267 Download
Surah 056 - Al Waqiah Audio 1128 Download
Surah 057 - Al Hadid Audio 899 Download
Surah 058 - Al Mujadilah Audio 966 Download
Surah 059 - Al Hashr Audio 926 Download
Surah 060 - Al Mumtahinah Audio 923 Download
Surah 061 - Al Saff Audio 826 Download
Surah 062 - Al Jumuah Audio 806 Download
Surah 063 - Al Munafiqun Audio 878 Download
Surah 064 - Al Taghabun Audio 893 Download
Surah 065 - Al Talaq Audio 860 Download
Surah 066 - Al Tahrim Audio 768 Download
Surah 067 - Al Mulk Audio 912 Download
Surah 068 - Al Qalam Audio 894 Download
Surah 069 - Al Haqqah Audio 854 Download
Surah 070 - Al Maarij Audio 904 Download
Surah 071 - Nuh Audio 845 Download
Surah 072 - Al Jinn Audio 884 Download
Surah 073 - Al Muzzammil Audio 893 Download
Surah 074 - Al Muddathir Audio 807 Download
Surah 075 - Al Qiyamah Audio 837 Download
Surah 076 - Al Insan Audio 888 Download
Surah 077 - Al Mursalat Audio 846 Download
Surah 078 - Al Naba Audio 1048 Download
Surah 079 - Al Naziat Audio 892 Download
Surah 080 - Abasa Audio 1004 Download
Surah 080 - Abasa Audio 0 Download
Surah 081 - Al Takwir Audio 870 Download
Surah 082 - Al Infitar Audio 850 Download
Surah 083 - Al Mutaffifin Audio 839 Download
Surah 084 - Al Inshiqaq Audio 1061 Download
Surah 085 - Al Buruj Audio 1293 Download
Surah 086 - Al Tariq Audio 871 Download
Surah 087 - Al Aala Audio 848 Download
Surah 088 - Al Ghashiyah Audio 838 Download
Surah 089 - Al Fajr Audio 883 Download
Surah 090 - Al Balad Audio 855 Download
Surah 091 - Al Shams Audio 989 Download
Surah 092 - Al Layl Audio 930 Download
Surah 093 - Al Duha Audio 814 Download
Surah 094 - Al Sharh Audio 852 Download
Surah 095 - Al Tin Audio 860 Download
Surah 096 - Al Alaq Audio 846 Download
Surah 097 - Al Qadr Audio 940 Download
Surah 098 - Al Bayinah Audio 821 Download
Surah 099 - Al Zalzalah Audio 883 Download
Surah 100 - Al Aadiyat Audio 843 Download
Surah 101 - Al Qariah Audio 877 Download
Surah 102 - Al Takasur Audio 1167 Download
Surah 103 - Al Asr Audio 862 Download
Surah 104 - Al Humazah Audio 952 Download
Surah 105 - Al Fil Audio 896 Download
Surah 106 - Quraysh Audio 881 Download
Surah 107 - Al Maun Audio 861 Download
Surah 108 - Al Kawsar Audio 988 Download
Surah 109 - Al Kafirun Audio 867 Download
Surah 110 - Al Nasr Audio 889 Download
Surah 111 - Al Masad Audio 940 Download
Surah 112 - Al Ikhlas Audio 945 Download
Surah 113 - Al Falaq Audio 1053 Download
Surah 114 - Al Nas Audio 1122 Download
 • Rizwan Haider

  @Rizwan Haider | Yh Na shia ka qirat ha na Tarjama

  on Sunday 22nd of November 2020
 • Muhammad Ali

  @Muhammad Ali | SHIA KI TOH YEH TARJUME NHEIN HAIN

  on Tuesday 20th of October 2020
 • @ | Salamun aleykum, translation ahle tashai Ka hai ya deegar,tilawat aur tarjuma Mai ye sun chuka Hu deegar Ka laga mujhe aur Surah Fatiha ki tilawat ke ikhtem par ameen tashai Nahi kehte,please reply .

  on Friday 21st of February 2020
 • @ | Is this translate by shia translator???

  on Monday 30th of December 2019