Holy Quran (With Urdu Translation)

Holy Quran (With Urdu Translation)

Year : 2000 , First File Duration : 1:13:27 , Hits : 24363, Type : Audio, Language : Arabic - Urdu , Files : 136 tracks
Speaker : Mix Speakers , Category : Holy Quran

Holy Quran (With Urdu Translation) Tracks :

name Type Duration Download
Surah 002 - Al Baqrah A Audio 3924 Download
Surah 001 - Al Fatiha Audio 2085 Download
Surah 002 - Al Baqrah B Audio 1409 Download
Surah 002 - Al Baqrah C Audio 1046 Download
Surah 003 - Aal Imran A Audio 1084 Download
Surah 003 - Aal Imran B Audio 955 Download
Surah 004 - Al Nisa A Audio 966 Download
Surah 004 - Al Nisa B Audio 1017 Download
Surah 004 - Al Nisa C Audio 851 Download
Surah 005 - Al Maidah A Audio 1056 Download
Surah 005 - Al Maidah B Audio 911 Download
Surah 006 - Al Anaam A Audio 859 Download
Surah 006 - Al Anaam B Audio 885 Download
Surah 007 - Al Araaf A Audio 923 Download
Surah 007 - Al Araaf B Audio 830 Download
Surah 008 - Al Anfal A Audio 780 Download
Surah 008 - Al Anfal B Audio 749 Download
Surah 009 - Al Tawbah A Audio 882 Download
Surah 009 - Al Tawbah B Audio 874 Download
Surah 010 - Yunus Audio 856 Download
Surah 011 - Hud A Audio 753 Download
Surah 011 - Hud B Audio 730 Download
Surah 012 - Yusuf A Audio 774 Download
Surah 012 - Yusuf B Audio 895 Download
Surah 013 - Al Raad Audio 805 Download
Surah 014 - Ibrahim Audio 806 Download
Surah 015 - Al Hijr Audio 692 Download
Surah 016 - Al Nahl Audio 845 Download
Surah 017 - Al Isra Audio 782 Download
Surah 018 - Al Kahf A Audio 853 Download
Surah 018 - Al Kahf B Audio 727 Download
Surah 019 - Maryam Audio 983 Download
Surah 020 - Taha Audio 804 Download
Surah 021 - Al Anbiya Audio 968 Download
Surah 022 - Al Hajj Audio 722 Download
Surah 023 - Al Muminun Audio 787 Download
Surah 024 - Al Nur Audio 893 Download
Surah 025 - Al Furqan A Audio 673 Download
Surah 025 - Al Furqan B Audio 878 Download
Surah 026 - Al Shuara Audio 770 Download
Surah 027 - Al Naml A Audio 749 Download
Surah 027 - Al Naml B Audio 728 Download
Surah 028 - Al Qasas Audio 724 Download
Surah 029 - Al Ankabut A Audio 884 Download
Surah 029 - Al Ankabut B Audio 778 Download
Surah 030 - Al Rum Audio 748 Download
Surah 031 - Luqman Audio 753 Download
Surah 032 - Al Sajdah Audio 795 Download
Surah 033 - Al Ahzab A Audio 905 Download
Surah 033 - Al Ahzab B Audio 723 Download
Surah 034 - Saba Audio 731 Download
Surah 035 - Fatir Audio 725 Download
Surah 036 - YaSin A Audio 1116 Download
Surah 036 - YaSin B Audio 976 Download
Surah 037 - Al Saffat Audio 725 Download
Surah 038 - Saad Audio 829 Download
Surah 039 - Al Zumar A Audio 745 Download
Surah 039 - Al Zumar B Audio 658 Download
Surah 040 - Ghafir Audio 666 Download
Surah 041 - Fussilat A Audio 700 Download
Surah 041 - Fussilat B Audio 624 Download
Surah 042 - Al Shura Audio 685 Download
Surah 043 - Al Zukhruf Audio 708 Download
Surah 044 - Al Dukhan Audio 750 Download
Surah 045 - Al Jasiya Audio 705 Download
Surah 046 - Al Ahkaf Audio 737 Download
Surah 047 - Muhammad Audio 762 Download
Surah 048 - Al Fath Audio 706 Download
Surah 049 - Al Hujurat Audio 660 Download
Surah 050 - Qaf Audio 769 Download
Surah 051 - Al Zariat A Audio 644 Download
Surah 051 - Al Zariat B Audio 726 Download
Surah 052 - Al Tur Audio 671 Download
Surah 053 - An Najm Audio 834 Download
Surah 054 - Al Qamar Audio 746 Download
Surah 055 - Al Rahman Audio 1041 Download
Surah 056 - Al Waqiah Audio 931 Download
Surah 057 - Al Hadid Audio 740 Download
Surah 058 - Al Mujadilah Audio 775 Download
Surah 059 - Al Hashr Audio 784 Download
Surah 060 - Al Mumtahinah Audio 741 Download
Surah 061 - Al Saff Audio 682 Download
Surah 062 - Al Jumuah Audio 643 Download
Surah 063 - Al Munafiqun Audio 710 Download
Surah 064 - Al Taghabun Audio 710 Download
Surah 065 - Al Talaq Audio 695 Download
Surah 066 - Al Tahrim Audio 606 Download
Surah 067 - Al Mulk Audio 719 Download
Surah 068 - Al Qalam Audio 717 Download
Surah 069 - Al Haqqah Audio 703 Download
Surah 070 - Al Maarij Audio 732 Download
Surah 071 - Nuh Audio 687 Download
Surah 072 - Al Jinn Audio 716 Download
Surah 073 - Al Muzzammil Audio 730 Download
Surah 074 - Al Muddathir Audio 661 Download
Surah 075 - Al Qiyamah Audio 683 Download
Surah 076 - Al Insan Audio 729 Download
Surah 077 - Al Mursalat Audio 715 Download
Surah 078 - Al Naba Audio 810 Download
Surah 079 - Al Naziat Audio 737 Download
Surah 080 - Abasa Audio 783 Download
Surah 080 - Abasa Audio 0 Download
Surah 081 - Al Takwir Audio 732 Download
Surah 082 - Al Infitar Audio 649 Download
Surah 083 - Al Mutaffifin Audio 699 Download
Surah 084 - Al Inshiqaq Audio 922 Download
Surah 085 - Al Buruj Audio 1146 Download
Surah 086 - Al Tariq Audio 721 Download
Surah 087 - Al Aala Audio 703 Download
Surah 088 - Al Ghashiyah Audio 703 Download
Surah 089 - Al Fajr Audio 709 Download
Surah 090 - Al Balad Audio 690 Download
Surah 091 - Al Shams Audio 747 Download
Surah 092 - Al Layl Audio 714 Download
Surah 093 - Al Duha Audio 650 Download
Surah 094 - Al Sharh Audio 715 Download
Surah 095 - Al Tin Audio 682 Download
Surah 096 - Al Alaq Audio 676 Download
Surah 097 - Al Qadr Audio 789 Download
Surah 098 - Al Bayinah Audio 651 Download
Surah 099 - Al Zalzalah Audio 706 Download
Surah 100 - Al Aadiyat Audio 683 Download
Surah 101 - Al Qariah Audio 670 Download
Surah 102 - Al Takasur Audio 940 Download
Surah 103 - Al Asr Audio 691 Download
Surah 104 - Al Humazah Audio 785 Download
Surah 105 - Al Fil Audio 736 Download
Surah 106 - Quraysh Audio 745 Download
Surah 107 - Al Maun Audio 714 Download
Surah 108 - Al Kawsar Audio 798 Download
Surah 109 - Al Kafirun Audio 704 Download
Surah 110 - Al Nasr Audio 701 Download
Surah 111 - Al Masad Audio 755 Download
Surah 112 - Al Ikhlas Audio 764 Download
Surah 113 - Al Falaq Audio 762 Download
Surah 114 - Al Nas Audio 876 Download
 • Rizwan Haider

  @Rizwan Haider | Yh Na shia ka qirat ha na Tarjama

  on Sunday 22nd of November 2020
 • Muhammad Ali

  @Muhammad Ali | SHIA KI TOH YEH TARJUME NHEIN HAIN

  on Tuesday 20th of October 2020
 • @ | Salamun aleykum, translation ahle tashai Ka hai ya deegar,tilawat aur tarjuma Mai ye sun chuka Hu deegar Ka laga mujhe aur Surah Fatiha ki tilawat ke ikhtem par ameen tashai Nahi kehte,please reply .

  on Friday 21st of February 2020
 • @ | Is this translate by shia translator???

  on Monday 30th of December 2019