Holy Quran (With Urdu Translation)

Holy Quran (With Urdu Translation)

Year : 2000 , First File Duration : 1:13:27 , Hits : 27974, Type : Audio, Language : Arabic - Urdu , Files : 136 tracks
Speaker : Mix Speakers , Category : Holy Quran

Holy Quran (With Urdu Translation) Tracks :

name Type Duration Download
Surah 002 - Al Baqrah A Audio 4312 Download
Surah 001 - Al Fatiha Audio 2309 Download
Surah 002 - Al Baqrah B Audio 1472 Download
Surah 002 - Al Baqrah C Audio 1082 Download
Surah 003 - Aal Imran A Audio 1124 Download
Surah 003 - Aal Imran B Audio 982 Download
Surah 004 - Al Nisa A Audio 1055 Download
Surah 004 - Al Nisa B Audio 1067 Download
Surah 004 - Al Nisa C Audio 888 Download
Surah 005 - Al Maidah A Audio 1150 Download
Surah 005 - Al Maidah B Audio 947 Download
Surah 006 - Al Anaam A Audio 888 Download
Surah 006 - Al Anaam B Audio 922 Download
Surah 007 - Al Araaf A Audio 951 Download
Surah 007 - Al Araaf B Audio 860 Download
Surah 008 - Al Anfal A Audio 808 Download
Surah 008 - Al Anfal B Audio 780 Download
Surah 009 - Al Tawbah A Audio 920 Download
Surah 009 - Al Tawbah B Audio 918 Download
Surah 010 - Yunus Audio 912 Download
Surah 011 - Hud A Audio 794 Download
Surah 011 - Hud B Audio 771 Download
Surah 012 - Yusuf A Audio 813 Download
Surah 012 - Yusuf B Audio 925 Download
Surah 013 - Al Raad Audio 849 Download
Surah 014 - Ibrahim Audio 841 Download
Surah 015 - Al Hijr Audio 724 Download
Surah 016 - Al Nahl Audio 880 Download
Surah 017 - Al Isra Audio 816 Download
Surah 018 - Al Kahf A Audio 886 Download
Surah 018 - Al Kahf B Audio 771 Download
Surah 019 - Maryam Audio 1021 Download
Surah 020 - Taha Audio 844 Download
Surah 021 - Al Anbiya Audio 999 Download
Surah 022 - Al Hajj Audio 753 Download
Surah 023 - Al Muminun Audio 837 Download
Surah 024 - Al Nur Audio 928 Download
Surah 025 - Al Furqan A Audio 702 Download
Surah 025 - Al Furqan B Audio 908 Download
Surah 026 - Al Shuara Audio 806 Download
Surah 027 - Al Naml A Audio 796 Download
Surah 027 - Al Naml B Audio 753 Download
Surah 028 - Al Qasas Audio 753 Download
Surah 029 - Al Ankabut A Audio 921 Download
Surah 029 - Al Ankabut B Audio 803 Download
Surah 030 - Al Rum Audio 802 Download
Surah 031 - Luqman Audio 775 Download
Surah 032 - Al Sajdah Audio 822 Download
Surah 033 - Al Ahzab A Audio 936 Download
Surah 033 - Al Ahzab B Audio 748 Download
Surah 034 - Saba Audio 757 Download
Surah 035 - Fatir Audio 747 Download
Surah 036 - YaSin A Audio 1152 Download
Surah 036 - YaSin B Audio 1006 Download
Surah 037 - Al Saffat Audio 746 Download
Surah 038 - Saad Audio 850 Download
Surah 039 - Al Zumar A Audio 767 Download
Surah 039 - Al Zumar B Audio 687 Download
Surah 040 - Ghafir Audio 690 Download
Surah 041 - Fussilat A Audio 726 Download
Surah 041 - Fussilat B Audio 650 Download
Surah 042 - Al Shura Audio 710 Download
Surah 043 - Al Zukhruf Audio 737 Download
Surah 044 - Al Dukhan Audio 787 Download
Surah 045 - Al Jasiya Audio 741 Download
Surah 046 - Al Ahkaf Audio 765 Download
Surah 047 - Muhammad Audio 787 Download
Surah 048 - Al Fath Audio 735 Download
Surah 049 - Al Hujurat Audio 683 Download
Surah 050 - Qaf Audio 800 Download
Surah 051 - Al Zariat A Audio 668 Download
Surah 051 - Al Zariat B Audio 749 Download
Surah 052 - Al Tur Audio 698 Download
Surah 053 - An Najm Audio 864 Download
Surah 054 - Al Qamar Audio 776 Download
Surah 055 - Al Rahman Audio 1082 Download
Surah 056 - Al Waqiah Audio 961 Download
Surah 057 - Al Hadid Audio 772 Download
Surah 058 - Al Mujadilah Audio 802 Download
Surah 059 - Al Hashr Audio 810 Download
Surah 060 - Al Mumtahinah Audio 779 Download
Surah 061 - Al Saff Audio 701 Download
Surah 062 - Al Jumuah Audio 673 Download
Surah 063 - Al Munafiqun Audio 737 Download
Surah 064 - Al Taghabun Audio 735 Download
Surah 065 - Al Talaq Audio 729 Download
Surah 066 - Al Tahrim Audio 637 Download
Surah 067 - Al Mulk Audio 765 Download
Surah 068 - Al Qalam Audio 747 Download
Surah 069 - Al Haqqah Audio 729 Download
Surah 070 - Al Maarij Audio 769 Download
Surah 071 - Nuh Audio 721 Download
Surah 072 - Al Jinn Audio 746 Download
Surah 073 - Al Muzzammil Audio 766 Download
Surah 074 - Al Muddathir Audio 685 Download
Surah 075 - Al Qiyamah Audio 709 Download
Surah 076 - Al Insan Audio 759 Download
Surah 077 - Al Mursalat Audio 739 Download
Surah 078 - Al Naba Audio 847 Download
Surah 079 - Al Naziat Audio 766 Download
Surah 080 - Abasa Audio 831 Download
Surah 080 - Abasa Audio 0 Download
Surah 081 - Al Takwir Audio 757 Download
Surah 082 - Al Infitar Audio 676 Download
Surah 083 - Al Mutaffifin Audio 724 Download
Surah 084 - Al Inshiqaq Audio 946 Download
Surah 085 - Al Buruj Audio 1174 Download
Surah 086 - Al Tariq Audio 751 Download
Surah 087 - Al Aala Audio 728 Download
Surah 088 - Al Ghashiyah Audio 728 Download
Surah 089 - Al Fajr Audio 740 Download
Surah 090 - Al Balad Audio 725 Download
Surah 091 - Al Shams Audio 784 Download
Surah 092 - Al Layl Audio 760 Download
Surah 093 - Al Duha Audio 679 Download
Surah 094 - Al Sharh Audio 741 Download
Surah 095 - Al Tin Audio 715 Download
Surah 096 - Al Alaq Audio 709 Download
Surah 097 - Al Qadr Audio 815 Download
Surah 098 - Al Bayinah Audio 697 Download
Surah 099 - Al Zalzalah Audio 737 Download
Surah 100 - Al Aadiyat Audio 721 Download
Surah 101 - Al Qariah Audio 739 Download
Surah 102 - Al Takasur Audio 975 Download
Surah 103 - Al Asr Audio 730 Download
Surah 104 - Al Humazah Audio 825 Download
Surah 105 - Al Fil Audio 764 Download
Surah 106 - Quraysh Audio 770 Download
Surah 107 - Al Maun Audio 742 Download
Surah 108 - Al Kawsar Audio 832 Download
Surah 109 - Al Kafirun Audio 735 Download
Surah 110 - Al Nasr Audio 745 Download
Surah 111 - Al Masad Audio 783 Download
Surah 112 - Al Ikhlas Audio 810 Download
Surah 113 - Al Falaq Audio 808 Download
Surah 114 - Al Nas Audio 947 Download
 • Rizwan Haider

  @Rizwan Haider | Yh Na shia ka qirat ha na Tarjama

  on Sunday 22nd of November 2020
 • Muhammad Ali

  @Muhammad Ali | SHIA KI TOH YEH TARJUME NHEIN HAIN

  on Tuesday 20th of October 2020
 • @ | Salamun aleykum, translation ahle tashai Ka hai ya deegar,tilawat aur tarjuma Mai ye sun chuka Hu deegar Ka laga mujhe aur Surah Fatiha ki tilawat ke ikhtem par ameen tashai Nahi kehte,please reply .

  on Friday 21st of February 2020
 • @ | Is this translate by shia translator???

  on Monday 30th of December 2019