Mukhtar Ali Sheedi

Kismat kadhe lahsi zevar

Kismat Kadhe Lahsi Zevar