Allama Jawad Naqvi

Majlis ashrah rizvia imam bargah 2009

Imam Bargah Shah-e-Karbala Rizvia Society Karachi