Allama Talib Jauhari

Majlis-e-ashrah imam bargah iranian karachi 2009

Majlis-e-Ashrah Imam Bargah Iranian Karachi 2009